Przyjazd
Wyjazd
2

Dorośli

bez dzieci
Dorośli
Wybierz
Rezerwacja
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wynajmu apartamentów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Wprowadzenie

 1. Dokonując rezerwacji on-line poprzez system rezerwacyjny, e-mailem lub telefonicznie Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie rezerwacyjnym Apartos.
 2. W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO informujemy, że Apartos dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich Gości.
 3. Informacja kto jest Administratorem danych osobowych oraz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania znajdują się w zakładce RODO.
Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w apartamentach Apartos. 
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez rezerwację i zapłatę za pobyt w apartamencie.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości obecnych w apartamentach Apartos.
Rezerwacje, opłaty, zasady pobytu
 1. W celu dokonania rezerwacji apartamentu Gość może skorzystać z systemu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.apartos.pl, ze strony Booking.com, ze zgłoszenia rezerwacji drogą elektroniczną w formie e-maila apartamenty@apartos.pl lub dokonać rezerwacji telefonicznie.
 2. Podstawą dokonania rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji lub całości opłaty poprzez portal rezerwacyjny Booking.com, przelew kwoty na wskazany numer rachunku bankowego bądź uiszczenie kwoty u pracownika Obsługi apartamentu. Rezerwacja dokonywana w terminie 3 dni poprzedzających datę przyjazdu wymaga dokonania wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości pobytu. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w terminie 2 dni od daty rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu.
 4. Pozostałą część należności za pobyt można zapłacić w formie przelewu bankowego, na miejscu gotówką lub przy użyciu terminala płatniczego w dniu zameldowania lub po uzgodnieniu z pracownikiem Obsługi w dniu następnym.
 5. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i pobierana jest na miejscu gotówką przez pracownika Obsługi.
 6. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów. Zmiana terminu może wiązać się z dopłatą wynikającą z cennika obowiązującego w wybranym terminie.
 7. Na życzenie Gości możemy dostarczyć do apartamentu zestaw dziecięcy obejmujący: łóżeczko turystyczne, krzesełko, wanienkę. Zgłoszenia dokonać należy podczas rezerwacji, najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem.
 8. Gość w dniu przyjazdu lub dniu poprzedzającym dzień przyjazdu otrzymuje drogą wiadomości SMS szyfr do skrzynki na klucze znajdującej się przy właściwym apartamencie. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu niezbędne jest zatem podanie numeru telefonu komórkowego.
 9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowanego wyjazdu do godziny 10:30 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, co związane będzie z uiszczeniem dodatkowej opłaty.
 10. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu jak i późniejszego wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Wynajmującym lub pracownikiem Obsługi.
 11.  Wynajmujący nie gwarantuje dostępności miejsca parkingowego.
 12. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania garażu według cennika wskazanego w systemie rezerwacyjnym lub na stronie internetowej.
 13. Gość nie ma prawa przekazywać apartamentu osobom trzecim bez wcześniejszej konsultacji z Obsługą apartamentu.
 14. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w czasie rezerwacji, a przede wszystkim większa od liczby osób przebywających w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku naruszenia tych zasad Wynajmujący jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 15. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać na terenie lokalu od godziny 7:00 do 22:00.
 16. Apartos zastrzega sobie prawo do jednokrotnej wizyty pracownika Obsługi w czasie pobytu Gościa celem pobrania opłaty klimatycznej oraz jednokrotnej opłaty za usługę sprzątania, a także opłat rezerwacyjnych i innych dodatkowych opłat nieuiszczonych wcześniej.
 17. Apartos może odmówić dokonania rezerwacji osobie, która podczas poprzedniego pobytu naruszyła Regulamin.
 18. Apartos akceptuje w apartamencie zwierzęta po wcześniejszym zgłoszeniu przez Gościa Wynajmującemu lub pracownikowi Obsługi apartamentu i uiszczeniu ustalonej opłaty.
 19. Gość w trakcie pobytu ze zwierzęciem ponosi wszelką odpowiedzialność za zwierzę i ma obowiązek usunięcia wszelkich pozostawionych nieczystości na terenie apartamentu i jego otoczenia. Gość ma obowiązek dopilnowania żeby przebywające w apartamencie zwierzęta spały we własnym posłaniu.
 20. Apartos zastrzega sobie możliwość udostępnienia apartamentu zamiennego o standardzie i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu tylko w wyjątkowych sytuacjach spowodowanych awarią w apartamencie lub innym zdarzeniem losowym. W przypadku braku zgody Gościa na zamianę apartamentu Wynajmujący zaproponuje inny termin pobytu.
 21. Na terenie apartamentu, balkonu jak i całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Gość niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 150,00 zł za odświeżenie pomieszczeń, oraz pranie firan.
 22. Zabrania się dokonywania zmian w apartamencie i jego wyposażeniu.
 23. W apartamencie zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych.
 24. Instrukcje obsługi sprzętów elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu znajdują się w szafie aneksu kuchennego.
 25. Na czas wynajmu apartamentu Gościom zostaje przekazany klucz do wejścia do budynku, do apartamentu, pilot do bramy, karta fitness oraz klucz do garażu jeżeli go zarezerwowano. Za powierzone klucze i kartę Goście ponoszą pełną odpowiedzialność. Zgubienie bądź uszkodzenie kluczy i karty obciąża Gości opłatą w wysokości 100zł/szt. za zakup i wymianę zamka. Za zgubienie pilota do bramy pobierana jest opłata w wysokości 100 zł stanowiąca koszt zakupu nowego pilota.
 26. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad otrzymanymi kluczami.
 27. Apartos zapewnia możliwość skorzystania z odpłatnej usługi dodatkowego sprzątania, wymiany ręczników i pościeli w kwocie 150,00 zł.
 28. Apartos zapewnia kontakt z Obsługą apartamentu oraz pomoc udzielaną w czasie pobytu Gości. Możliwość kontaktu w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu 504 393 868. 
 29. Gość ma obowiązek przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i nie naruszania przestrzeni i komfortu innych Gości, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00).
 30. Organizacja wszelkiego rodzaju imprez, które naruszają spokój pozostałych osób przebywających na terenie obiektu jest zabroniona.
 31. Zabrania się uciążliwego hałasowania, które może utrudniać pobyt innym Gościom.
 32. W przypadku wezwania Przedstawiciela Apartos do Apartamentu lub wezwania do interwencji Straży Miejskiej lub Policji w skutek zakłócania przez Gości porządku, Apartos zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa i jednoczesnego obciążenia Gościa kwotą 1000,00 zł kary.
 33. Goście mają obowiązek pozostawienia apartamentu w należytym porządku i w stanie technicznym zastanym w dniu przyjazdu. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia dokonane w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 34. Gość powinien zawiadomić pracownika Obsługi apartamentu o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego apartamentu jak i jego wyposażenia niezwłocznie po zameldowaniu oznacza potwierdzenie, że stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
 35. Przed opuszczeniem apartamentu pracownik Obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu. Wszelkie zauważone, a nie zgłoszone wcześniej usterki obciążają Gościa.
 36. Goście opuszczając apartament każdorazowo powinni zadbać o wyłączenie urządzeń elektrycznych (telewizor, pralka, zmywarka, ekspres do kawy, toster i inne), zgaszenie światła, zakręcenie kranu w kuchni i łazience oraz zamknięcie drzwi na klucz.
 37. Wcześniejszy wyjazd Gości, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystaną usługę.
 38. Apartos nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gości, a które znajdowały się w czasie jego pobytu w apartamencie. Apartos nie odpowiada za rzeczy materialne należące do Gości.
 39. Apartos nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów należących do Gości a pozostawionych na terenie kompleksu Apartos. 
 40. Przedmioty należące do Gości, a które pozostały w apartamencie mogą zostać niezwłocznie zwrócone przesyłką dokonaną na koszt Gości.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Życzymy miłego pobytu!
Zespół Apartos